Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

1.Inleiding: Freemeteo is een website met weerberichten. Het verstrekt aan zijn gebruikers weersverwachting en hiermee verband staande diensten, bijvoorbeeld persoonlijke verwachtingen en e-mailalerts. Toegang tot Freemeteo is momenteel gratis voor alle gebruikers. Freemeteo behoudt zich echter het recht voor de toegang tot de website en de diensten die daar in de toekomst in worden verleend, in rekening te brengen. Op het moment dat dit zal geschieden, zal Freemeteo alle geregistreerde gebruikers vooraf op de hoogte brengen en het zal hen de kans bieden om zich op Freemeteo te abonneren. Freemeteo behoudt het nadrukkelijke recht om, op elk ogenblik om het even welk aspect of eigenschap van de website te veranderen, te verbeteren of te beëindigen, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – de inhoud, de uren van beschikbaarheid en het materiaal nodig voor toegang of gebruik van de website.

2.: De website bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere merkgebonden informatie – met inbegrip van, maar niet beperkt tot – tekst, software, foto's en grafieken. Freemeteo is de enige eigenaar van het materiaal hiervan en van alle intellectuele eigendomsrechten en andere merkgebonden rechten. Alle rechten zijn hierbij nadrukkelijk voorbehouden. Daarom is het, behalve als het gaat om een reservekopie van een deel van de inhoud van de website voor persoonlijk gebruik, slechts tot stand te brengen zonder het weglaten van de oorspronkelijke bron, de gebruikers verboden om, in welke vorm dan ook het geheel of een gedeelte van het materiaal van Freemeteo, te verkopen, te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren, opnieuw uit te geven, te downloaden, over te brengen of te verdelen, zonder de nadrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Freemeteo.

3.Afwijzing Aansprakelijkheid:

A. De gebruikers gaan er nadrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van Freemeteo op hun eigen initiatief is en daarom dragen zij het risico van het gebruik van de website. Freemeteo, zijn filialen en zijn diensten kunnen niet garanderen dat de website ononderbroken zal zijn, zonder fouten of dat elke fout zal worden verbeterd. Voorts verstrekt Freemeteo geen vorm van garantie in verband met de resultaten die uit het gebruik van de website worden verkregen, de daarin verstrekte informatie die hieronder valt, vooral wat betreft zijn nauwkeurigheid of betrouwbaarheid alsook voor de diensten die het verleent.

B. De informatie en de diensten van Freemeteo worden verleend op een “zoals het is“ basis, zonder garantie van welke soort dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip en zonder beperking van enige garantie voor eigendomsrecht, informatie, diensten of producten die door Freemeteo worden verleend en die enige garanties met zich meebrengen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-overtreding.

C. De informatie in Freemeteo zal niet door zijn gebruikers worden geïnterpreteerd als advies of stimulans om een bepaalde handeling wel/of niet uit te voeren. Freemeteo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie die de gebruikers aan de informatie van deze website ontlenen, noch voor acties die zij na de informatie die zij via deze website hebben verkregen, besluiten te voeren.

D. Freemeteo kan niet voor enige schade of onrecht aansprakelijk worden gesteld veroorzaakt door enigerlei onderbrekingen, fouten, onnauwkeurigheid, correcties, beëindiging van de dienst. Verder kan Freemeteo niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming van prestaties of gebrek aan succes, vertraging in verrichting of transmissie, communicatielijn tekortkomingen en computervirussen die op de dienst worden overgebracht na de toegang van de gebruiker tot Freemeteo of tot een andere met zijn pagina’s verbonden website; hieronder vallen diefstal, vernietiging of onbevoegde toegang, verwijzing naar of gebruik van gegevens hetzij gebaseerd op contractbreuk, benadeling, achteloosheid of een andere oorzaak van actie. Deze beperking van aansprakelijkheid strekt zich uit tot en omvat alle schade die ontstaat door het downloaden van al het beschikbare materiaal in Freemeteo of in een andere met zijn pagina’s verbonden website.

E. Deze afwijzing van aansprakelijkheid is van toepassing op alle informatie of diensten die aan de gebruiker van deze website verstrekt word (inclusief, maar niet beperkt tot persoonlijke weersberichten en e-mailalerts), ofwel via een eenvoudige toegang tot iedere pagina van Freemeteo, ofwel na de individuele vraag.

4.E-mailalerts: Door inschrijving op Freemeteo’s e-mailalerts, gaan de gebruikers ermee akkoord dat de alert-service binnen zeven (7) dagen van start gaat. De informatie, de producten en de diensten worden verstrekt op basis van “zoals het is“ en op “beschikbaarheid“ en kunnen in lagere frequentie worden verstrekt of periodiek worden opgeschort. Freemeteo behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de abonnementen van gebruikers' e-mailalerts zonder verder bericht of verklaring op elk ogenblik op te schorten of te beëindigen. Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrecht, in de inhoud getoond op de e-mailalerts behoren tot Freemeteo. Waarbij alle rechten zijn voorbehouden.

5.Materiaal: Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle materiaal te verkrijgen en te behouden dat voor de toegang tot en het gebruik van deze website wordt vereist (bijv. telefoonlijnen, computerhardware etc.). Freemeteo behoudt zich echter het recht voor het materiaal, nodig voor toegang tot en gebruik van deze website, op elk moment en zonder voorafgaand bericht te veranderen. Alle bijkomende kosten (bijv. vergoedingen van Internet Service Dienstverleners etc.) voor toegang tot en het gebruik van deze website zullen door gebruikers worden gedragen.

6.Links naar andere websites: Freemeteo heeft links naar andere websites opgenomen. Freemeteo oefent geen controle uit en is niet in de positie om enige vorm van controle uit te oefenen op de beschikbaarheid, de inhoud, het beleid van de bescherming van persoonsgegevens, de mogelijke overtredingen van de auteursrechtwet en de kwaliteit en de hoeveelheid informatie en diensten die door deze andere websites wordt verstrekt. De gebruikers moeten zich voor ieder probleem dat zich tijdens hun bezoek of gebruik van die websites kan voordoen tot deze andere websites richten. Freemeteo onderschrijft in geen geval, noch is het verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

7.Advertenties: Freemeteo plaatst advertentiemateriaal en bevat vaak links met advertentiepagina’s. Freemeteo oefent geen controle uit en is niet in de positie om enige vorm van controle uit te oefenen op de inhoud van die advertenties, banners of pop-ups advertenties, het beleid van de bescherming van persoonsgegevens of de mogelijke overtreding van de auteursrechtwet. De gebruikers moeten zich rechtstreeks tot de adverteerders richten voor ieder probleem dat zich tijdens hun bezoek of gebruik van hun websites kan voordoen. Freemeteo onderschrijft in geen geval, noch is het verantwoordelijk voor de inhoud van de reclame die op de website staat vermeld of voor de inhoud van de websites van de adverteerders. Verder kan Freemeteo niet aansprakelijk worden gesteld voor iedere mededeling van de gebruiker betreffende een derde dienstverlener die adverteert op of die via een link is verbonden met Freemeteo, noch voor enige commerciële overeenkomst die uit deze communicatie kan ontstaan.

8.De Inhoud van Derden: Freemeteo kan informatie, gegevens, teksten en grafieken plaatsen die door zijn gebruikers zijn verzonden. Dit materiaal, hetzij openbaar geplaatst of persoonlijk verzonden, blijft de volledige verantwoordelijkheid van zijn eigenaar. Freemeteo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout en/of weglating uit dit materiaal noch voor enige schade die de gebruiker door gebruik van dit materiaal kan lijden. Freemeteo kan niet aansprakelijk worden gesteld en de gebruikers komen overeen geen onzedelijk, grof, onfatsoenlijk, aanvallend materiaal te plaatsen, noch enig materiaal dat lasterlijk en grof is en/of waarin de privacy- of publiciteitsrechten, of ander wettig auteursrecht zijn overtreden. Bovendien kan Freemeteo niet aansprakelijk worden gesteld voor enig materiaal dat door zijn gebruikers wordt geplaatst of overgebracht, dat tot gedrag aanmoedigt dat leidt tot een misdadige schending, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins de wet overtreedt. De gebruikers van de website begrijpen en erkennen het internationale karakter van het Internet en daarom komen zij overeen de lokale ethiekregels van elk land te respecteren en na te leven.

9.Bewaking: Freemeteo heeft het recht om naar eigen oordeel elk materiaal dat op de website wordt geplaatst, voor verzending te weigeren of te verwijderen. Freemeteo zal het recht hebben om elk materiaal te verwijderen dat Freemeteo naar zijn eigen oordeel in schending vindt met de bepalingen hierin of anders aanstootgevend.

10.Schadeloosstelling: Gebruikers gaan ermee akkoord om Freemeteo en zijn eigenaar, werknemers, filialen of vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van enigerlei claims, handelingen, verzoeken, schade, kosten, aansprakelijkheden, verliezen en uitgaven (inclusief kosten van de advocaat) die voortkomen uit hun gebruik van de website.

11.Bescherming van gegevens: Er zijn bepaalde gevallen waarin de gebruiker, voor zijn eigen gemak, persoonlijke informatie zal moeten geven. Deze informatie wordt gebruikt door Freemeteo en Freemeteo zal deze informatie niet aan derden verstrekken. Voor verdere informatie over het gebruik en de verwerking van deze informatie verwijzen wij naar onze Privacy Verklaring.

12.Wijzigen van voorwaarden: Freemeteo heeft het recht de voorwaarden van toepassing op het gebruik van de website op elk moment te veranderen of te wijzigen, voor een deel of in zijn geheel, met of zonder voorafgaand bericht. Gebruik van de website na deze verandering of wijziging van de voorwaarden wordt gezien als goedkeuring van dergelijke veranderingen door gebruikers.

13.Diversen: Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen voor het gebruik van Freemeteo en vervangen alle voorgaande geschreven of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot dergelijke inhoud. Voor geen enkele partij is een verklaring van afstand voor inbreuk of in gebreke blijven mogelijk noch voor voorgaande of volgende inbreuk of in gebreke blijven. De onderrubrieken worden slechts voor het gemak opgenomen en beïnvloeden niet de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden.

14.Vermogen tot verbreking: Als een clausule uit deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet uitvoerbaar is, zal dit geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van alle andere clausules van deze Overeenkomst.

15.Taal: De taal van deze Overeenkomst is het Engels. In het geval van conflict tussen de Engelse tekst en iedere vertaling daarvan, zal de Engelse versie bepalend zijn.

16.Toepasselijke wet - Jurisdictie: Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden beheerd en geïnterpreteerd overeenkomstig zowel de Griekse als de Europese Wetgeving en zijn onderworpen aan de exclusieve rechtspraak van het Gerechtshof van Athene, Griekenland.