Privacyverklaring

Privacyverklaring

1.Inleiding: Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de persoonlijke identificeerbare informatie van de gebruikers van Freemeteo wat betreft de voorwaarden van zijn verzameling, verwerking en beleid door de eigenaar van de website. Deze Privacy Verklaring behandelt niet de relatie tussen de gebruikers van Freemeteo en andere diensten die niet in het bezit zijn van Freemeteo en op wie Freemeteo geen vorm van controle uitoefent. Freemeteo kan niet voor enige schade aansprakelijk worden gesteld die de gebruiker van de website na zijn bezoek of gebruik van de website op eigen initiatief kan lijden.

2.Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens: Er zijn twee situaties waarbij Freemeteo persoonlijke identificeerbare informatie verzamelt:

A. Wanneer de gebruiker Freemeteo bezoekt.

B. Wanneer de gebruiker zich op één of meerdere van de diensten van Freemeteo abonneert.

Tijdens het abonnement, kan de gebruiker worden verzocht om de volgende informatie te verstrekken: Naam, Adres, Postcode, Telefoonnummer, Faxnummer, Land van herkomst en E-mailadres, Freemeteo gebruikt deze informatie om de gebruiker naar tevredenheid de diensten van de website aan te bieden en de gebruiker te informeren over de levering van nieuwe diensten.

3.Correctie en/of Verwijdering van Persoonlijke Identificeerbare Informatie: Freemeteo geeft zijn gebruikers het recht hun persoonlijke informatie te verwijderen te verbeteren of bij te werken door het zenden van een e-mail. Freemeteo verleent zijn gebruikers bovendien de optie hun abonnement op deze website tijdelijk stop te zetten.

4.Openbaarmaking van Identificeerbare Persoonlijke Informatie: Freemeteo verzekert dat het in geen geval de persoonlijke identificeerbare informatie van zijn gebruikers aan een derde zal verkopen, verhuren of deze zal publiceren. Freemeteo zal slechts persoonlijke informatie aan derden bekendmaken als de gebruiker nadrukkelijk in een dergelijke bekendmaking toestemt of als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is om aan zijn verzoeken te voldoen. Verder zal Freemeteo persoonlijke, identificeerbare informatie bekendmaken, wanneer vereist door de Wet, na een dagvaarding van het Gerechtshof, of wanneer één van zijn gebruikers deze Privacy Verklaring en/of Gebruiksvoorwaarden van Freemeteo overtreedt.

5.Cookies: Freemeteo kan cookies hanteren om de gebruiker telkens als hij de website bezoekt te identificeren en vergemakkelijkt hiermee zijn toegang tot de website. De cookies zijn kleine elektronische dossiers die via Freemeteo op de hard drive van de gebruiker worden overgebracht. De gebruikers kunnen er voor kiezen om alle cookies goed te keuren, worden geïnformeerd wanneer een cookie is geplaatst of zij kunnen alle cookies verwerpen door een eenvoudige voorkeursinstelling op hun browser.

6.IP Addressen: Het IP-adres van de gebruiker kan worden geregistreerd en slechts voor statistieke doeleinden worden gebruikt.

7.Bescherming van minderjarigen: Freemeteo verzamelt in principe geen persoonlijke identificeerbare informatie van minderjarigen. Freemeteo is echter niet in een positie om de ware leeftijd van zijn gebruikers te verifiëren. Vandaar dat Freemeteo niet aansprakelijk gesteld kan worden voor minderjarigen die de website bezoeken of zich erop abonneren. Freemeteo zal alle persoonlijke identificeerbare informatie die door minderjarigen wordt gegeven verwijderen, zodra redelijk mogelijk is na het ontvangen van een mededeling daarvan. Ondanks voornoemde, adviseert Freemeteo de voogden nadrukkelijk om controle over hun kinderen en hun gebruik van het Internet uit te oefenen.

8.Verplichting tot Veiligheid van Persoonlijke Identificeerbare Informatie: Freemeteo verplicht zich tot een beleid voor het beschermen van uw persoonlijke informatie. Daarom heeft Freemeteo mechanismen op de website geïnstalleerd om persoonlijke informatie van de gebruikers te beschermen. Freemeteo kan echter niet garanderen dat de communicatie niet onwettig zal worden onderschept of dat de persoonlijke identificeerbare informatie nimmer onwettig door derden zal worden bereikt.

9.Vermogen tot verbreking: Als een clausule van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet uitvoerbaar is, zal dit geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van alle andere clausules van deze Overeenkomst.

10.Taal: De taal van deze Overeenkomst is het Engels. In het geval van conflict tussen de Engelse tekst en iedere vertaling daarvan, zal de Engelse versie bepalend zijn.

11.Wijzigen van Voorwaarden: Freemeteo behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring na mededeling aan gebruikers te wijzigen. Ieder verder gebruik van de website na ontvangst van een dergelijk mededeling zal worden gezien als goedkeuring van dergelijke veranderingen. De gebruikers worden verzocht om van het gebruik van Freemeteo af te zien als zij niet met deze Privacy Verklaring akkoord gaan.